VaccinationsForum klager over indslag i TV2 om danskernes manglende tilslutning til mæslingevaccinen

VaccinationsForum klager over indslag i TV2 om danskernes manglende tilslutning til mæslingevaccinen

Den 11. januar 2008 kom der i 19 udgaven af nyhederne på TV 2 en nyhed som blev betragtet som så vigtig, at det var en tophistorie: "Flere og flere forældre får ikke vaccineret deres børn med MFR –vaccinen."

Det er vores erfaring at netop den slags indslag om vaccinen bliver præsenteret med jævne mellemrum og med enkelte variationer. Gentagen opfordring til at lade deres barn vaccinere. Gå til lægen så hurtigt som muligt, hellere i dag end i morgen. Der er en epidemi på vej. Vi kan risikere dødsfald og hjerneskader. Og risikoen vurderes højt.

Denne gang besluttede vi os til at komme med en indsigelse og klagede over udsendelsen. I TV2´s svar henviser man bl.a. til at man blot refererer hvad sundhedsmyndighederne vurderer om fordele ved MFR. Læs her om forløbet fra start til slut som vi ser det, og om TV2 og pressenævnets argumentation for ikke at give os ret i klagen.Brev til TV22

TV2/Danmark A/S
Rugårdsvej 25
5100 Odense

31.01.08

Klage relateret til TV2´s indslag om manglende tilslutning til MFR vaccinen

Denne klage relaterer sig til TV2´s indslag om den manglende tilslutning til MFR vaccinen. Et indslag, som blev bragt som første programpunkt i 19-nyhederne, fredag den 11. januar 2008.

Fokus i nærværende klage er følgende:
* Indslaget baserede sig på forkerte faktuelle oplysninger
* Den journalistiske dataindsamler misbrugte interviewedes tillid
* Pressedækningen var ensidig og partisk

Det er undertegnedes antagelse, at overstående klagepunkter er overskridelse af god presseskik. Konsekvenserne er mangesidige, når den enkelte borger ikke har mulighed for at tage stilling til vaccinationsproblematikker og dets mulige løsninger - på et rationelt, neutralt og velovervejet grundlag. Forløb og begrundelser for nævnte vil blive beskrevet i det følgende.


Kort om sagsforløb inden indslag:

Torsdag den 10. januar 2008 kontaktes jeg – via min egenskab som formand for foreningen VaccinationsForum 1 – af TV2. TV2 ønsker et indslag om den manglende tilslutning til MFR vaccinen. Jeg bliver forespurgt, om jeg kan finde en mor, der ikke ønsker at vaccinere sine børn – et ønske, jeg imidlertid ikke har mulighed for at effektuere på de givne vilkår.

TV2´s repræsentant instruerer efterfølgende deres udvalgte moder i, at hun ikke må benytte faglige argumenter for fravalg af vacciner, idet disse skulle repræsenteres af undertegnede i samme indslag, fredag aften.

Kort før sendetid bliver jeg imidlertid oplyst, at jeg alligevel ikke skal deltage i nærværende indslag, men kun repræsenteres i et efterfølgende program på TV2 NEWS, i 21-Nyhederne. TV2 vælger herved, stik imod foregående aftaler, at fravælge den information, som skulle behandle eventuelle faglige argumenter i de anførte problemstillinger - i den givne sendetid.


Kort beskrivelse af selve indslaget:

Med journalistens mellemkomst beskriver indslaget, at flere forældre nu end tidligere vælger ikke at få deres børn vaccineret. Det oplyses, at vi på den baggrund kan risikere en epidemi, der i værste fald vil koste menneskeliv. Med henvisning til statistisk materiale fra Statens Serum Institut understreges det, at ca. 100.000 ikke er vaccineret. Herefter fremvises klip fra samtale med udvalgte moder, som har fravalgt vaccination til hendes børn. Hendes argumenter tager, som dikteret efter anvisning fra TV2´s side, udgangspunkt i følelsesmæssige perspektiver ved fravalg af vaccine. Senere klip med henholdsvis læge/videnskabsjournalist og embedslæge markerer vigtigheden af at tage et rationelt standpunkt i forhold til vaccinationsproblematikken, som ikke medinddrager nævnte følelsesmæssige indfaldsvinkel. Det anføres fra lægelig side, at før vaccinationen blev indført, kostede mæslingesygdommen 7 liv om året. Der argumenteres i denne sammenhæng for, at en indførelse af MFR vaccination har reddet 140 liv igennem de sidste 20 år – og at vi uden vaccine ville se 100-1000 flere skader og dødsfald.


Indslagets brug af forkerte faktuelle oplysninger

Med henvisning til indslagets brug af faktuelle data, kan det oplyses:

* Ifølge opgørelser fra Statens Serum Institut (SSI) - er der ikke foretaget nogen ny opgørelse siden 2005 over tilslutningen til MFR vaccinen. Læge Steffen Glismann fra Statens Serum Institut oplyser den 21. januar til undertegnede, at de ikke har nogen formodninger om, at tilslutningen er faldende nu. Tilslutningen har ligget på samme niveau i en årrække - med mindre udsving. Det er således uden belæg (og meget forkert), når TV2 postulerer, at flere forældre ikke får deres børn vaccineret nu.

* I forlængelse af ovenstående kan følgende tilføjes: I Politiken, den 2. december 2007 udtaler Læge Steffen Glismann fra SSI "I Danmark bliver 91-95% af alle børn vaccineret med MFR....(…) Vi så med udbruddene i Danmark i 2006, at de ophørte af sig selv, døde ud, og egentlig er det et idealscenario for os”.

* Ifølge officielle dødsstatistikker fra Danmarks statistik, er 15 personer døde af mæslinger i de ca. 12 år, der gik forud for vaccinens indførelse - det vil sige i perioden fra 1975 til 1987; jf. Kongerigets Danmarks Dødsstatistik. Det giver et gennemsnitligt mæslingedødsfald på 1,15 pr år i denne årrække. Det er således ikke korrekt, når TV2 udmelder, at sygdommen kostede 7 liv om året – før vaccinationens indførsel. Det angivne tal er 5 gange for højt. Det er derfor heller ikke korrekt, når det postuleres, at vaccinationen har reddet 140 liv gennem de sidste 20 år.

* Ifølge det oplyste i indslaget ville vi uden vaccine se 100-1000 flere skader og dødsfald. Dette tal divergerer imidlertid meget fra de oplysninger, som er registreret i Landspatientregistret og Ugeskrift for Læger. Ifølge Landspatientregistret er der således i perioden fra 1978 -1987, inklusive – kun udskrevet 109 med mæslingeencephalitis. Det giver kun ca. 11 personer om året, som har været syge. I Ugeskrift for Læger 1982, 144, 3, side 137-141, angives det, at hyppigheden af mén efter denne sygdom er 33 %. Det vil sige, at på 10 år har i alt ca. 36 personer fået mèn af sygdommen, svarende til ca. 3,6 personer om året!

* Et spørgsmål, baseret på ovenstående markante talafvigelser: På hvilken baggrund har TV2 konkluderet, at vi uden vaccine ville se 100-1000 flere skader og dødsfald? Indslagets misbrug af interviewedes tillid.

* Som det anskues i den beskrivende indledningstekst måtte moderen, som repræsentant for det ikke-vaccinerede barn, ikke udtale sig om faglige argumenter for sit ønske om fravalg af vacciner. Moderen bliver oplyst, at de faglige argumenter skulle repræsenteres af formanden for VaccinationsForum (hvilket jo heller ikke var korrekt). Jeg vil på denne baggrund postulere, at TV2 har misbrugt moderens, såvel som undertegnedes tillid, idet moderen deltog i programmet på falske forudsætninger – og jeg ligeså ville lade mig repræsentere ud fra den forudsætning og aftale, at TV2 ville fremvise et fagligt og upartisk indslag, som repræsenterede begge meningsfløje.


Indslagets ensidige og partiske pressedækning

* I forlængelse af ovenstående: TV2 vælger således, efter forsamtalen med moderen, at cutte de faglige argumenter for den fremstillede problemstilling væk - ved i sidste øjeblik at skære undertegnedes tilstedeværelse i indslaget væk. Jeg vil på denne baggrund cementere min påstand om, at TV2 har haft en pressedækning, som via manipulation med tal og de involverede interessenter, har skabt en partisk og ensidig fremstilling af vaccinationsproblematikkerne.

Det fremgår af de vejledende presseetiske regler, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte og opfylder reglerne for god presseskik. Set ud fra et individplan kan ovenstående indslag medføre, at befolkningen trues med dødsfald m.m. til at blive vaccineret med MFR vaccinen. Set ud fra et samfundsplan kan det problematiseres, om TV2 slår til lyd for, at det frie valg i vaccinationsspørgsmål – ikke længere bør være frit.

I TV2´s henvendelse til mig var der stort fokus på, om foreningen var for eller imod MFR vaccination. Jeg lagde som modsvar vægt på – og vil også i nærværende sammenhæng markere - at VaccinationsForum ikke er fortaler for, hvorvidt folk skal vaccineres eller ej. VaccinationsForums agenda er at sikre, at den enkelte borger har mulighed for at træffe et selvstændigt valg, på baggrund af korrekte tal og oplysninger.

Som afsluttende bemærkning til dette brev, vil jeg, på VaccinationsForums vegne, meget gerne have oplyst, på hvilken baggrund TV2 har fundet det essentielt at fremvise nævnte indslag kl. 19, en fredag aften, som første indslag – netop når tilslutningen til MFR vaccinen har ligget konstant i mange år og dødsraten er stationært lav.


Med venlig hilsen

Else Jensen

Formand, VaccinationsForum
Dønnevældevej 40
3230 Græsted

Mailadresse: else@vaccinationsforum.dk

VaccinationsForum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke. Se mere på www.vaccinationsforum.dk

VaccinationsForum - din vej til et informeret valg
Sekretariat ved Else Jensen, Dønnevældevej 40, 3230 Græsted, tlf. 48 39 40 62
Telefontid: Tirs. 8-12, ons. 18-20 og tors. 8-12
else@vaccinationsforum.dk (kan ikke benyttes til rådgivning)
www.vaccinationsforum.dk Svar fra TV2


Kære Else Jensen,

Tak for din mail og din interesse for TV 2/Nyhederne.

Du fremfører i din mail, at et indslag, bragt i Nyhederne den 11. januar 2008, om manglende tilslutning til MFR-vaccinen, baserer sig på forkerte faktuelle oplysninger, at den interviewedes tillid er brudt af TV 2´s journalist, og at pressedækningen var ensidig og partisk. Vi afviser alle klagepunkter.

Du skriver, at det er således uden belæg (og meget forkert), når TV 2 postulerer, at flere forældre ikke får deres børn vaccineret børn nu. I indslaget bliver der ikke på noget tidspunkt sagt, at flere forældre ikke vaccinerer deres børn. Vi slår fast, at der er ca. 100.000 danskere, der ikke har fået vaccinen, siden den blev indført i 1987. Det er tal, Statens Seruminstitut skønner. Det får embedslæge Jens Asbjørn til at konkludere, at tilslutningen har været for ringe helt generelt, og at flere hvert år kommer til. Det handler altså ikke om fald eller stigninger af antallet af vaccinationer på årsplan.

Videre skriver du, at det er således ikke korrekt, når TV 2 udmelder, at sygdommen kostede syv liv om året – før vaccinationens indførsel. Det angivne tal er fem gange for højt. Det er derfor heller ikke korrekt, når det postuleres, at vaccinationen har reddet 140 liv gennem de sidste 20 år. De syv tilfælde om året er et skøn fra Steffen Glismann fra Statens Seruminstitut og embedslæge Jens Asbjørn. Det er et skøn ud fra et estimat, da nøjagtigt statistik ikke findes, og flere dødsattester ikke har årsagssammenhængen til et dødsfald med. Vi retter os altså her efter sagkundskabens skøn. Omregningen til et 20-årigt perspektiv, fremkommer ikke som en oplysning fremført af TV 2, men som en del af interviewet med embedslæge Jens Asbjørn, og er i tråd med Statens Seruminstituts skøn.

Videre skriver du, at TV 2 i indslaget oplyser, at vi, uden vaccine, vil se 100-1000 flere skader og dødsfald. Disse oplysninger fremgår ikke på noget tidspunkt af TV 2´s indslag.

Endvidere fremfører du, at TV 2 har misbrugt den interviewedes tillid ved at love, at andre end den interviewede skulle udtale sig om de faglige aspekter ved vaccine. Det vil vi tilbagevise. TV 2 har loyalt bragt Kathrine Ørnsholts holdninger i indslaget. Vi har ikke på noget tidspunkt lovet, at andre interessenter skulle være med i indslaget, hverken af reportere, studievært eller redaktør. Du skriver endvidere, at jeg ligeså ville lade mig repræsentere ud fra den forudsætning og aftale, at TV 2 ville fremvise et fagligt og upartisk indslag, som repræsenterede begge meningsfløje. TV 2 repræsenterer begge meningsfløje. Kathrine Ørnsholt argumenterer for sin holdning til ikke at lade sine børn vaccinere, embedslæge Jens Asbjørn argumenterer omvendt for, hvorfor han mener, at forældre bør lade sine børn vaccinere. Endelig er læge og videnskabsjournalist Jerk Langer i studiet, hvor han direkte bliver spurgt til konkrete bivirkninger ved vaccinen som autisme og hjerneskader.

Endelig skriver du, at du på denne baggrund vil cementere min påstand om, at TV 2 har haft en pressedækning, som via manipulation med tal og de involverede interessenter, har skabt en partisk og ensidig fremstilling af vaccinationsproblematikkerne.
Under henvisning til ovenstående, vil vi afvise denne påstand som udokumenteret.

Mvh

Med venlig hilsen Hans Peter Blicher
Redaktionschef,
Nyheds- og Aktualitetsafdelingen

Rugaardsvej 25, 5000 Odense C, tel +45 65 21 31 00 - fax +45 65 21 31 99 - mobil +45 20 24 37 63
www.tv2.dk - e-mail: hpbl@tv2.dk

Med venlig hilsen

Henriette Marienlund
Redaktionschef, Nyhederne

Teglholm Allé 16, 2450 København SV
tel +45 39 75 75 75 - mobil +45 20 24 38 13
www.tv2.dk - henm@tv2.dk

Klage til pressenævnet

Pressenævnet
Gyldenløvesgade 11, 4
1600 København V Klage over TV2-indslag i 19-Nyhederne, den 11. januar 2008

Den 31. januar 2008 har foreningen VaccinationsForum1 fremsendt en klage til TV2 - vedrørende et indslag i 19-nyhederne, den 11. januar 2008; jf. bilag 1.

Den 12. marts 2008 modtager VaccinationsForum et svar på ovenstående klageskrivelse; jf. bilag 2: Skrivelse fra Redaktionschef Hans Peter Blicher, Nyheds- og Aktualitetsafdelingen.

Som det anskueliggøres i nævnte svarskrivelse afviser TV2 alle Foreningens klagepunkter.

På denne baggrund fremsendes nærværende skrivelse og relevante bilag til Pressenævnet - med anmodning om Nævnets vurdering af opstillede klagepunkter, relateret til TV2 nyhedernes indslag om den manglende tilslutning til MFR vaccinen.

TV2´s sagsbehandling af fremsendte klageskrivelse:
Den 3. marts 08 bliver VaccinationsForum kontaktet af Hans Peter Blicher. TV2 beklager, at de først nu har haft mulighed for at se på fremsendte klageskrivelse. Begrundelsen er, at brevet var blevet væk for dem. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at VaccinationsForum fremsendte klageskrivelsen som et anbefalet brev.

Den 12. marts havde VaccinationsForum endnu ikke modtaget noget svar – på hvilken baggrund undertegnede kontakter TV2 telefonisk igen. Jeg bliver her oplyst, at svaret på klageskrivelsen var blevet fremsendt til Foreningen nogle dage forinden. Dette viste sig imidlertid heller ikke at være korrekt – på hvilken baggrund undertegnede efterfølgende modtager en mail fra Redaktionschef Hans Peter Blicher den 12. marts; jf. bilag 2.

Begrundelsen for VaccinationsForums fastholdelse af samtlige klagepunkter
* Det er VaccinationsForums vurdering, at TV2 har afvist klagepunkterne på et ikke-kvalificeret grundlag. Således er der flere faktuelle anmærkninger i svarskrivelsen, som ikke korresponderer med det fremsagte i 19-indslaget. Desværre har vi ikke en kopi af udsendelsen, således at vi kan gennemgå indslaget minutiøst endnu engang – og indslaget er tilsyneladende ikke længere til disposition på nettet. Følgende 3 nedenstående indholdskommentarer, relateret til Hans Peter Blichers svarskrivelse, vil dog blive kommenteret her:

* Redaktionschef Hans Peter Blicher anfører i sin svarskrivelse, at ”der ikke på noget tidspunkt er sagt i indslaget, at flere forældre ikke vaccinerer deres børn”. Dette er ikke korrekt; jf. netudskrift fra TV2´s egen hjemmeside, hvor
der i forhold til nævnte tv-indslag markeres: ” Flere læger slår nu alarm fordi stadigt flere forældre ikke får vaccineret deres børn mod mæslinger, fåresyge og røde hunde med en MFR-vaccine (bilag 3).

* Som yderligere anmærkning til ovenstående: Læge Steffen Glismann fra Statens Serum Institut har oplyst til VaccinationsForum, at han netop havde oplyst journalisten, der varetog nærværende indslag – at der ikke var tale om en stigning i forældre, der ikke ønskede at få deres børn vaccineret.

* Hans Peter Blicher markerer afslutningsvist i sin skrivelse, ”at TV2 ikke på noget tidspunkt har lovet, at andre interessenter skulle være med i indslaget”. Undertegnede kan i denne sammenhæng oplyse, at jeg af journalist Therese Rokkjær Birch
blev meddelt, at jeg skulle være med i 19-nyhederne – og at der på denne baggrund ville komme en reporter og fotograf ud til Græsted om eftermiddagen.

* Som det yderligere anskueliggøres af bilag 2 - henviser redaktionschef Hans Peter Blicher til en tidligere eksisterende mailkorrespondance. Det kan i denne sammenhæng oplyses, at nævnte mailkorrespondance aldrig har fundet sted.


Med venlig hilsen

Else Jensen, formand
Vaccinationsforum
Dønnevældevej 40
3230 Græsted
Tlf. 48394062; Mail: else@vaccinationsforum.dk

Vedlagte Bilag.
Bilag 1: Kopi af klage sendt til TV2, dateret 31/1-08
Bilag 2: Kopi af svarskrivelse fra Redaktionschef Hans Peter Blicher, Nyheds- og Aktualitetsafdelingen
Bilag 3: Udskrift fra TV2`s hjemmeside
VaccinationsForum er en privat og uafhængig forening, hvis formål er at udbrede viden om vaccinationer, samt at støtte vaccineskadede. Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccination, men anerkender den enkeltes valg. Vi har som mærkesag, at beslutningen om at indlede vaccination bygger på informeret samtykke. Se mere på www.vaccinationsforum.dkKendelse fra Pressenævnet

I sag nr. 2008-6-0669, VaccinationsForum mod TV 2, afsagde Pressenævnets formand, Jytte Scharling, torsdag den 17. april 2008 pålydende

K e n d e l s e:

VaccinationsForum har ved formand Else Jensen klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 den 11. januar 2008, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

TV 2 sendte den 11. januar 2008 kl. 19.00 udsendelsen ”Nyhederne” om manglende tilslutning til MFR-vaccinen, der beskytter mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

VaccinationsForum har til støtte for klagen bl.a. anført, at der var indgået aftale om, at Else Jensen i udsendelsen skulle udtale sig om de faglige argumenter for fravalg af vaccination i forbindelse med et interview med en mor, der ikke ønskede sine børn vaccineret. Kort før sendetid fik Else Jensen at vide, at hun alligevel ikke skulle deltage i indslaget, men i et program på TV 2/News kl. 21.00. Indslaget på TV 2 var ensidigt og baseret på ukorrekte oplysninger.


Fressenævnets formand udtaler:
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da VaccinationsForum efter det oplyste ikke selv var direkte eller indirekte nævnt eller afbildet i udsendelsen, har klageren ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

VaccinationsForum's kommentar:

Trods afslaget arbejder vi videre med selve problematikken og vi vil komme tilbage til nyhedsbrevet den dag vi har noget at præsentere.