Ny indlægsseddel i MFR vaccinen fortæller om mange bivirkninger

Ny indlægsseddel i MFR vaccinen fortæller om mange bivirkninger

I maj måned 2006 har lægemiddelstyrelsen opdateret indlægssedlen til MFR-vaccinen.Vi bringer i denne artikel både den nye og den gamle, fordi det er opsigtsvækkende så stor forskel, der er på de to indlægssedler. Oplysningerne på den gamle var meget sparsomme i forhold til, hvad der nu oplyses på den nye indlægsseddel.

Vi har for flere år siden gjort opmærksom på, at den tidligere indlægsseddel slet ikke oplyste tilstrækkeligt om bivirkninger, hvilket kan have være medvirkende til, at de praktiserende læger, på forespørgsel fra forældrene om bivirkninger, generelt har oplyst, at der bogstavelig talt ingen alvorlige bivirkninger var. Det kan de ikke mere! Der er stor forskel på den nye og den gamle. Det har efter vores mening taget alt for lang tid for lægemiddelstyrelsen at ændre dette forhold til stor skade for tilliden til vaccinen og til de læger, som har fortalt, at der ingen alvorlige bivirkninger var.

En indlægsseddel/produktresumé indeholder, hvad der er indberettet til firmaet af bivirkninger fra læger. Den udformes af firmaet og godkendes af lægemiddelstyrelsen.


Kontraindikationer

* Graviditet.

* Tidligere alvorlig reaktion på vaccinen eller kendt allergi over for indholdsstofferne, herunder neomycin.

* Medfødt eller erhvervet immuninsufficiens samt behandling med immunsupprimerende lægemidler, kemo- og/eller stråleterapi.

* Blodtransfusion eller gammaglobulinbehandling inden for de seneste 3 måneder.

* Personer med bloddyskrasier, leukæmi, enhver form for lymfom eller andre maligne
neoplasmer,( kræft/red ) der påvirker knoglemarven eller det lymfatiske system.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
* I tilfælde af akutte febrile sygdomme bør vaccination udskydes.

* I tilfælde af aktiv ubehandlet tuberkulose bør vaccination udskydes.

* Behandlingsmuligheder, herunder adrenalin, bør være tilgængelige i tilfælde af, at en anafylaktisk reaktion skulle forekomme.

* Der bør udvises behørig forsigtighed ved indgivelse af M-M-R II til personer med kramper i egen eller families anamnese, cerebral skade ( hjerneskade/red) eller enhver anden tilstand i anamensen, hvor stress på grund af feber bør undgås. Lægen bør være på vagt over for temperaturstigninger, der kan forekomme efter vaccinationen (se pkt. 4.8 Bivirkninger).

* Personer med nuværende trombocytopeni ( blodsygdom med blødningstedens/red) kan udvikle sværere trombocytopeni efter vaccination. Derudover kan personer, der fiktrombocytopeni ved den første dosis MMR, udvikle trombocytopeni ved gentagne doseringer. Serologisk status skal evalueres for at afgøre, om der er behov for yderligere doser vaccine eller ej. Forholdet mellem den potentielle risiko og fordelen bør omhyggeligt evalueres, inden vaccination overvejes i sådanne tilfælde (se pkt. 4.8 Bivirkninger).

* Da vaccine med levende mæslinge- og fåresygevirus fremstilles i embryokulturer fra kyllinger, kan personer med tidligere anafylaktiske, anafylaktoide eller andre umiddelbare reaktioner (f.eks. nældefeber, hævelse i mund og svælg, åndedrætsbesvær, hypotension eller shock) efter indtagelse af æg have en øget risiko for umiddelbare overfølsomhedsreaktioner. Forholdet mellem den potentielle risiko og fordelen bør omhyggeligt evalueres, inden vaccination overvejes i sådanne tilfælde.


Interaktioner med andre lægemidler og andre former for interaktion

* Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner.

* Vaccinen kan gives samtidigt med andre vacciner, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder.

* M-M-R™ II kan gives samtidig med DtacP (difteri, tetatnus, acellulær pertussis) [eller DTwP (difteri, tetanus, helcelle pertussis], men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder.

* Hvis vaccinerne ikke gives samtidig, bør der gå mindst 4 uger mellem vaccination med MMR og med andre levende vacciner.

* Hvis patienten har fået BCG-vaccine for nylig, bør vaccination med præparatet udsættes, til den lokale hudlæsion efter BCG-vaccinationen er helet eller i det mindste holdt op med at væske.

* Indgivelse af immunglobuliner samtidig med MMR kan interferere med det forventede immunrespons. Vaccination bør udsættes mindst 3 måneder efter af blod- eller plasmatransfusioner eller indgivelse af humant serumimmunglobulin.

* Indgivelse af blodprodukter med antistoffer mod mæslinger, fåresyge eller rubella, herunder immunglobulinpræparater, bør undgås i 1 måned efter en MMR-dose, medmindre det anses for essentielt.


Graviditet og amning

* Må ikke anvendes til gravide.

* Før vaccination må graviditet udelukkes. Hvis en gravid alligevel vaccineres, bør dette dog ikke føre til, at graviditeten afbrydes. Graviditet bør undgås de 3 første måneder efter vaccination.

* Svækket rubellavirus (Røde Hundevirus/red() kan passere over i modermælk og kan overføres til brysternærede spædbørn. Hos spædbørn med serologiske holdepunkter for rubellainfektion udviste ingen svær sygdom; én udviste imidlertid let klinisk sygdom typisk for erhvervet rubella. Der bør udvises forsigtighed, når MMR gives til en ammende kvinde.


Bivirkninger

Bivirkningerne forbundet med anvendelsen af MMR er dem, der er blevet rapporteret efter indgivelse af de monovalente vacciner eller kombinationsvaccinerne.
Bivirkningerne er klassificeret efter hyppighed i henhold til følgende regel: Meget almindelig (> 1/10), almindelig (>1/100, <1/10), usædvanlig (>1/1000, <1/100), sjælden (>1/10000, <1/1000), meget sjælden (<1/10000, herunder enkeltstående indberetninger)


Almindelig

Sygdomme i hud og subkutane væv: Brænden og/eller stikken af kort varighed på injektionsstedet.


Usædvanlig

Almene lidelser og reaktioner på indgivelsesstedet:
Feber (38,3º C eller højere)
Sygdomme i hud og subkutane væv:
Udslæt eller mæslingelignende udslæt, sædvanligvis minimalt, men kan være universelt.
I reglen fremkommer feber og/eller udslæt mellem den 5. og den 12. dag.


Sjælden:

Almene lidelser og reaktioner på injektionsstedet:
Milde lokale reaktioner såsom erytem,( udslæt/ red.) forhærdning eller ømhed, ondt i halsen, utilpashed, atypiske mæslinger, synkope,( besvimelse/red) irritabiltet.
Gastrointestinale sygdomme:
Parotitis, kvalme, opkastning, diaré.
Sygdomme i blod og lymfesystem:
Regional lymfadenopati, trombocytopeni, purpura.( blødninger under hud/red)
Sygdomme i hud og subkutane væv:
Allergiske reaktioner såsom blegner og blussen på injektionsstedet, anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner såvel som relaterede fænomener som Quinckes ødem ( hævelser /red) (inklusive perifert eller facialt ødem) og bronkiespasmer, urticaria hos personer med eller uden allergisk anamnese.
Sygdomme i bevægeapparatet og bindevæv:
Artralgi ( smerter i led/red) og/eller artritis ( ledbetændelse/red) (sædvanligvis forbigående og sjældent kronisk [se nedenfor], myalgi.
Sygdomme i nervesystemet:
Feberkramper hos børn, afebrile kramper eller krampeanfald, hovedpine, svimmelhed, paræstesi, polyneuritis, ( betændelse i flere nerver/red) polyneuropati,( nervelidelse i flere nerver/red) Guillain-Barres syndrom, ( hurtig indsættende lammelser/red) ataksi,(manglende koordination ved gang/red) gangbesvær, aseptisk meningit (se nedenfor), measles inclusion body encephalitis (MIBE). Encefalitis/encefalopati ( hjernebetændelse/hjerneskade /red) er blevet rapporteret (~ én gang over 3 millioner doseringer) I intet tilfælde er det blevet påvist, at reaktionerne faktisk skyldtes vaccinen. Risikoen for sådanne alvorlige neurologiske lidelser efter indgivelse af vaccine med levende mæslingevirus er stadig langt mindre end for encefalitis og encefalopati ved naturlige mæslinger.
Sygdomme i åndedrætsorganer, brysthule og mediastinum:
Pneumonitis, hoste, rhinitis
Sygdomme i hud og subkutane væv:
Erythema multiforme, Steven-Johnsons syndrom,(svær form for udslæt med feber, særlig på hænder og fødder., samt ved en eller flere af legemets åbninger: mund,næse,øjne,endetarmsåbning, urinrørsåbning./red) vesikulation på injektionsstedet, hævelse.
Øjensygdomme:
Former for optisk neuritis,(betændelse i synsnerven/red) inklusive retrobulbær neuritis,( betændelse i nerven bag øjeæblet/red) papillitis og retinitis, okulære lammelser,( lammelse i øjenmuskler/red) konjunktivitis.
Sygdomme i det ydre og det indre øre:
Otitis media, nervedøvhed.
Urogenitalt:
Orchitis.( betændelse i testiklerne/red)


Nedenunder Lægemiddelstyrelsens kommentarer på indlægssedlen til det ovenstående
* Artralgi og/eller artritis (sædvanligvis forbigående og sjældent kronisk) og polyneuritis er infektionsegenskaber med den vilde type rubella og varierer i hyppighed og sværhedsgrad med alder og køn, mest hos voksne kvinder og mindst hos børn i præpuberteten.

* Kronisk artritis er blevet associeret med infektion med vildtype-rubella og relateret til persisterende virus og/eller virusantigen isoleret fra legemsvæv. Vaccinerecipienter har kun sjældent udviklet kroniske ledsymptomer.

* Hos børn er reaktioner i led efter vaccination usædvanlige og i reglen af kort varighed. Hos kvinder er incidensraterne for artritis og artralgi i reglen højere end hos børn (børn: 0-3 %, kvinder: 12-20 %), og reaktionerne tenderer mod at være mere udtalte og af længere varighed. Symptomerne kan persistere i månedsvis eller i sjældne tilfælde i årevis. Hos unge piger ser det ud til, at reaktionerne ligger midt mellem, hvad der ses hos børn, og hvad der ses hos voksne kvinder. Selv hos ældre kvinder (35-45 år) tåles disse reaktioner i reglen godt, og de indvirker sjældent på dagligdags aktiviteter.

* Overvågning efter markedsføring af over 200 millioner doser af MMR, som er blevet distribueret over hele verden gennem 25 år (1971-1996), viser, at alvorlige uønskede hændelser, såsom encefalitis og encefalopati fortsat indberettes sjældent.

* Der er blevet indberettet subakut skleroserende panencefalitis (SSPE) hos børn, som ikke havde anamnestisk infektion med vildtype-mæslinger, men som havde fået mæslingevaccine. Nogle af disse tilfælde kan have været en følge af ikke-registrerede mæslinger i det første leveår eller muligvis af mæslingevaccinationen. På baggrund af skønnet distribution af mæslingevaccine på landsplan er sammenhængen mellem SSPE-tilfælde og mæslingevaccination omkring et tilfælde pr. 1 million distribuerede vaccinedoser. Det er langt mindre end sammenhængen med infektion med vildtype-mæslinger, 6-22 tilfælde af SSPE pr. 1 million tilfælde af mæslinger. Resultaterne af en retrospektiv case-kontrolleret undersøgelse udført af Centers for Disease Control and Prevention tyder på, at den samlede virkning af mæslingevaccine har været at beskytte mod SSPE ved at forebygge mæslinger med den iboende højere risiko for SSPE.

* Tilfælde af aseptisk meningit er blevet rapporteret efter vaccination for mæslinger, fåresyge og rubella. Selvom der er påvist en kausal forbindelse mellem Urabe-stammen af fåresygevaccine og aseptisk meningit, er der intet holdepunkt for at forbinde Jeryl™ Lynn-fåresygevaccine med aseptisk meningit.

* Panniculitis er sjældent blevet rapporteret efter administration af mæslingevaccine.


Den gamle indlægsseddel
Kontraindikationer.
Graviditet
Tidligre alvorlig reaktion på vaccinen, elller kendt allergi overfor indholdsstofferne , herunder neomycin. Kendt allergi overfor hønseæg.


Særlige advarsler og forsigtighed vedrørende brugen
I tilfælde af akutte febrile sygdomme eller aktiv ubehandlet tuberkulose bør vaccination udskydes.
Behandlingsmuligheder, herunder adrenalin, bør være tilgængelige i tilfælde af , at en anafylaktisk reaktion skulle forekomme.


Interaktioner
Vaccinen må ikke blandes med andre vacciner.
Vaccinen må ikke gives samtidig med andre vacciner, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder. Hvis vaccinerne ikke gives samtidig, bør der gå mindst 4 uger mellem vaccination og præparatet og med andre levende vacciner


Graviditet og amning
Må ikke anvendes til gravide.
Før vaccination må graviditet udelukkes. Hvis en gravid alligevel vaccineres, bør dette dog ikke føre til, at graviditeten afbrydes. Graviditet bør undgås de første 3 måneder efter vaccination. Svækket rubellavirus kan passere over i modermælk. Der er dog intet der tyder på , at dette kan skade barnet.


Bivirkninger
Kortvarig smerte og ømhed omkring injekstionsstedet.
Symptomer af samme slags som ses ved naturlige mæslinger, fåresyge og røde hunde ( dvs. feber,udslæt, hævede ørespytkirtler m.m.) kan forekomme, som regel mellem 5. og 12. dag efter vaccination.
Allergiske reaktioner.
Voksne kvinder kan få ledsymptomer af kortere varighed.


Indehaveren af markedsføringstilladelsen er Sanofi Pasteur MSD, Belgien