Sagsforløb for en skadesanmeldelse

Af Bettina og Carsten Bonde


Primo 1997 Vi hører om et andet barn med spasticitet, som er bosiddende i vores naboby - at han har fået erstatning, da hans handicap skyldes kighostevaccinen. Denne sag er væsentlig mere klar set i forhold til vores søns sag men giver os “blod på tanden” og oplysninger om hvor vi skal henvende os. Vi får også kontakt til Vaccinationsforum, som er yderst behjælpelige med at starte sagen op.

Juni 1997 Vi anmoder Rigshospitalet og Centralsygehuset i Nykøbing F. om aktindsigt i vores søns journal.

August 1997 Vi har nu fået begge journaler i kopi, og en større gennemlæsning går i gang.

Efteråret 1997 Vaccinationsforum får kopi af sagen. Anmeldelsesskema bliver rekvireret fra Arbejdsskadestyrelsen

Primo januar 1998 Vi har i samarbejde med Vaccinationsforum udarbejdet en 5 siders rapport over Henriks sygdomsforløb.

Foråret 1998 Anmeldelsesskema, rapport og journalark fra RH og CNF ind sendes til Arbejdsskadestyrelsen.

April 1998 Arbejdsskadestyrelsen bekræfter, at de har modtaget sagen

August 1998 Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at de har bedt en overlæge Rigshospitalet om en speciallægeerklæring.

December 1998 Arbejdsskadestyrelsen modtager speciallægeerklæringen retur. Konklusionen på denne rapport er, at der ikke er fundet årsagsmæssig sammenhæng mellem kighostevaccinen og Henriks handicap (spasticiteten).

Januar 1999 Vi rykker for overlægens skrivelse, som vi ikke har fået d.d. Vi har intet hørt siden den 13. august 1998.

Januar 1999 Arbejdsskadestyrelsen oplyser, at de har fået speciallægeerklæringen, men at den er sendt til styrelsens speciallæge.

Januar 1999 Arbejdsskadestyrelsen oplyser nu at sagen er klar til afgørelse, hvis vi har yderligere bemærkninger skal de fremsendes inden 2 uger.

Januar 1999 Vi fremsender 4 spørgsmål til styrelsen i forbindelse med belysningen af sagen. Slutteligt beder vi om at sagen ikke afgøres før en psykologisk undersøgelse af Henrik er færdig.

Februar 1999 Da Henrik i anden anledning har fået en MR-scanning på Hvidovre Hospital tilsender vi et brev dertil, for at få belyst denne undersøgelse nærmere.

Maj 1999 Vi fremsender skrivelse til Arbejdsskadestyrelsen med følgende indhold:
§ Vaccinationsforums kommentarer til speciallægens redegørelse.
§ Brev fra Hvidovre Hospital ang. MR-scanning.
§ Oplysning om at Henriks psykologiske undersøgelse er afsluttet, og han har fået yderligere en diagnose : Infantil autist. Foreligger endnu ikke på skrift.

Juli 1999 Vi fremsender den lovede rapport fra børne-psyk.amb., dateret den 23. juli 1999.

August 1999 Arbejdsskadestyrelsen afgør Henriks sag. De finder ikke at der er tale om en skade, som er omfattet af lov om erstatning for vaccinationsskader. Altså et afslag. Sagen kan evt. ankes til Den Sociale Ankestyrelse inden 4 uger.

August 1999 Vi anker sagen videre til Den Sociale Ankestyrelse. Vi kommenterer bl.a. niveauet for bevisbyrde fra vores side, RH´s manglende indberetning af vaccineskaden, og dermed også RH´s inhabilitet i sagen.

September 1999 Den Sociale Ankestyrelse bekræfter, at de har modtaget sagen.

December 1999 Den Sociale Ankestyrelse afgør, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst og tilbagesender den til Arbejdsskadestyrelsen til fornyet behandling og indhentelse af erklæring fra en børneneurologisk speciallæge uden tilknytning til Rigshospitalet.

Januar 2000 Arbejdsskadestyrelsen fremsender brev ang. fornyet speciallægeerklæring. De giver navne på 3 mulige speciallæger. Desværre findes der ingen i vores amt, hvilket vi undrer os over!!!

Januar 2000 Vi fremsender brev til Arbejdsskadestyrelsen, at der er 2 speciallæger i pædiatri med interesse for børneneurologi i vores amt ! Der er i øvrigt nogen teknisk begrebsforvirring, og Arbejdsskadestyrelsen  er åbenbart ikke opdateret med de korrekte facts.

Januar 2000 Arbejdsskadestyrelsen fremsender forklaring herpå.

Januar 2000 Arbejdsskadestyrelsen fremsender bekræftelse på, at en overlæge på Centralsygehuset i Nykøbing F. (CNF) - som ønsket af os, kan udfærdige en ny speciallægeerklæring.

Februar 2000 Dansk Neuropædiatrisk Selskab fremsender brev til Arbejdsskadestyrelsen angående problematikken omkring udvælgelse af speciallæger.

Marts 2000 Samtale med overlægen på CNF - omkring Henriks forløb.

April 2000 Overlægen på CNF - har nu udfærdiget rapport over Henriks forløb. Hendes konklusion er, at Henrik enten har fået en (hjerne)skade af kighostevaccinationen eller han har haft en hjerneskade, som kan være blevet forværret af kighostevaccinationen !!!! En helt anden bedømmelse end den Rigshospitalet udfærdigede!

Juni 2000 Arbejdsskadestyrelsen skriver til os, at de nu er parate til at træffe en afgørelse i sagen. Hvis vi har yderligere at bemærke skal det indsendes inden 2 uger.

Juni 2000 Vi skriver tilbage, at vi ikke har flere tilføjelser.

Juli 2000 Arbejdsskadestyrelsen fremsender afgørelse til os, de har anerkendt følgerne af vaccinationen, og Henrik er berettiget til at modtage men-erstatning, erstatning for tab af erhvervs-evne (fra 15 år), sygehusbehandling, optræning og hjælpemidler mv. Størrelsen af men-erstatningen vender styrelsen tilbage med snarest.


Juhu - endelig fik vi bekræftet vores egne tanker om at det var vaccinen som har gjort Henrik handicappet, eller i hvert fald forøget hans handicapgrad!