Vedtægter for Vaccinationsforum

Vedtægter for Vaccinationsforum

§1: Foreningen har navnet “Vaccinationsforum”.

§2: Foreningens formål er at fremme indsamling og udbredelse af viden og erfaringer, samt formulere og fremsætte forslag til forskning vedrørende vaccinationer, vaccinationsskader og alternativer til vaccinationer.

§3: Foreningen er principielt hverken for eller imod vaccinationer.

§4: Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og ledes kollektivt. Bestyrelsen vælger en primus interpares blandt bestyrelsesmedlemmerne. Denne indkalder til møder og kan være den samlende instans for yderligere aktivitet. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen tegner foreningen udadtil. Afgørelser finder sted ved simpelt flertal. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og ansvaret for dens virksomhed i forhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.

§5: Bestyrelsen udpeger kontaktpersoner, der er behjælpelige med at oprette lokale netværk, som vil stille sig til rådighed for forældre og andre med problemer vedrørende vaccinationer, hvorefter det vil være den enkelte rådsøgendes ansvar at tage dem endelige beslutning.

§6: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvælg kan finde sted. I første valgperiode er to medlemmer af bestyrelsen på valg. Evt. ved lodtrækning, efter et år, men 3 øvrige medlemmer er på valg efter 2 år.

§7: Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens regnskab, der forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
Foreningens regnskab:
Indtægter fra kontingenter, fonde, donationer.
Udgifter til telefon, medlemsblad, foredrag, m.m.

§8: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Primus interpares indkalder til generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Bestyrelsen aflægger beretning.

Herunder:
Status over foreningens arbejde.
Fremtid for foreningen.