Referat fra vores årlige generalforsamling

Referat

Generalforsamling Vaccinationsforum
2018 - Lørdag den 5. maj 2018 - Comwell Holte, Kongevejen 495A,
2840 Holte, Lokale Hamlet, Kl. 11.00-15.40
 
Til stede:Else, Flemming, Patricia, Karen, Mariane, Tommas, Heidi, Katarina, Charlotte, Henrik, Christina og Nina.
Afbud:Julie.
 
1. Valg af dirigent
Tommas blev valgt.
 
2. Valg af referent
Nina blev valgt.
 
3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
 
4. Bestyrelsen aflagde beretning, herunder:
A) Status over foreningens arbejde
Status over foreningens arbejde fremgik af ”Årsrapport 2017”. Karen spurgte, om Else kunne uddybe punkt 7 i årsrapporten vedr. landsmødet for vaccineskadede. Else sagde, at der havde været 20-25 deltagere, og familiernes svære situation havde gjort indtryk ligesom de to optrædende sangere – den ene selv vaccineskadet – samt et fint oplæg ved læge Gunner Ødum. Karen sagde, at bestyrelsen arbejdede på at få Gunner Ødum ud til et selvstændigt foredrag. Katarina sagde, at flere politikere var inviteret, men ingen mødte frem.
Der var ikke andre bemærkninger til årsrapporten.
 
B) Fremtid for foreningen
Foreningens fremtidige projekter fremgik af ”Handleplan for Vaccinationsforum 2018”.
Else gennemgik handleplanen, herunder arbejdet med dokumentaren om vaccinationsskader, hvor omdrejningspunktet er fire familiers livsfortællinger. Else sagde, at der var søgt, men endnu ikke givet fondsmidler til produktionen.
Else knyttede også en kommentar til den service foreningen yder med erstatningssager og vaccineskader, der er et ressourcekrævende område, især fordi lægekonsulenter uden speciale på området i sidste ende afgør sagerne.
Endelig sagde Else, at et særligt fokuspunkt i handleplanen var opfølgning på evt. vaccinetvang i EU. Baggrunden var, at WHO var gået til EU’s udvalg for fødevare og miljø med en resolution, der bl.a. problematiserer eu-borgernes angivelige ”vaccine hesitancy”. (Resolutionen findes på Vaccinationsforums hjemmeside). Generalforsamlingen diskuterede muligheder for at påvirke EU-politikere som eksempelvis Margrethe Auken. Henrik sagde, at man skulle vægte diskussionen om det frie valg og fx via sociale medier prøve at få folkelig opbakning til sagen.
 
5. Valg af bestyrelse
Ingen var på valg.
 
6. Valg af suppleanter
Alle suppleanter blev genvalgt.
 
7. Valg af revisor
Mariane og Tommas blev genvalgt.
 
8. Godkendelse af årsregnskab 2017 og budget 2018
Årsregnskabet 2017 blev godkendt.
I forhold til budget for 2018 orienterede Karen om, at aktivitetspuljen rammes af nedskæring, idet vi ifølge nye regler er for små til at få tilskud med vores nuværende 750 medlemmer. Else sagde, at en mulighed var at gå sammen med andre små patientorganisationer, der heller ikke modtager støtte fra medicinalindustrien, i en paraplyorganisation og måske på sigt få et fælles, professionelt sekretariat.
Karens sagde, at dokumentaren koster omk. 300.000 kr. fordelt på 200.000 kr. i fondsstøtte og 100.000 kr. af foreningens egenkapital. Generalforsamlingen godkendte, at dokumentaren produceres uanset om fondsstøtten på 200.000 DKK bevilges eller ej. Henrik spurgte, om der var en markedsføringsstrategi inkluderet i det budget til dokumentaren. Else sagde at det var der, Endvidere er der sat 20.000 DKK af på vores årsbudget 2018 til PR/markedsføring for selve foreningsarbejdet. Katarina sagde, at hvis vi anvender 300.000 DKK af egne midler på dokumentaren, så skulle den også bruge den som PR for foreningen. Henrik sagde, at det kunne overvejes at få professionel rådgivning til anvendelse af de sociale medier og måske også få et marketingsbureau til at løfte opgaven med at få flere medlemmer via hjemmesiden. Christina foreslog, at man kunne få kendte personer til at sprede forenings budskab. Katarina foreslog, at Henrik deltog på næste bestyrelsesmøde for at drøfte marketing og brug af sociale medier som fx twitter mv. Endelig foreslog Henrik, at dokumentaren kunne brydes op i fire selvstændige film med en appetitvækker i slutningen frem mod den næste dokumentar. Else ville tage det med i diskussionen med det kommende produktionsselskab, som ikke var valgt endnu.
 
9. Indkomne forslag
Forslaget vedr. ændring af paragraf 15 i foreningens vedtægter, så de lever op til krav fra Skat, blev vedtaget.
 
10. Eventuelt
Diskussionen af synlighed på nettet og andre steder fortsatte. Else mindede om, at foreningen har en folder, man kan rekvirere og lægge forskellige steder, men at man skulle være opmærksom på, at det ikke er alle steder, den må lægges. Konklusionen blev, at den førnævnte professionelle rådgivning skulle på banen for at sikre en målrettet indsats.