Ingen ret til behandling i udlandet for vaccineskader

Den danske version af EU borgernes ret til ydelser over grænser er faktisk sat ud af spil. Politikerne var bange for at det ville blive for dyrt. Det blev bestemt for nogle år siden.

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 12. december 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 335 (alm. del) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Özlem Cekic (SF). Spørgsmål nr. 335:

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 28. november 2014 fra Vaccinationsforum, jf. SUU alm. del bilag 143, og vil ministeren herunder, i forlængelse af svar på SUU alm. del spørgsmål 905 (2013–14), redegøre nærmere for de behandlingstilbud man som HPV-vaccineskadet har mulighed for at benytte sig af i udlandet?"


Svar: (Nick Hækkerup)


Vaccinations Forum spørger i den nævnte henvendelse, om i hvilket omfang bivirkninger forbundet med HPV vaccine kan behandles i udlandet, og Vaccinations Forum anfører i den forbindelse, at der er behandlinger i udlandet, som ikke anvendes i Danmark.

I mit svar på SUU alm. del spørgsmål 905 har jeg redegjort generelt for reglerne vedr. muligheden for at få tilskud til behandling i et andet EU-/EØS-land. Disse regler gælder også ved behandling af bivirkninger forbundet med HPV-vaccine.

Som det fremgår af svaret, ydes tilskud til behandling i et andet EU-/EØS-land i medfør af sundhedslovens §§ 89 a og 168 til samme eller lignende behandlinger, som tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen i Danmark i medfør af sundhedsloven.

Der kan desuden være mulighed for at blive henvist til behandling i et andet EU-/EØS-land i medfør af EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger mv. Der gives tilladelse, hvis samme eller lignende behandling tilbydes i det offentlige sundhedsvæsen her i Danmark, og behandlingen ikke kan ydes rettidigt her.

Patienter, som ønsker tilskud til behandling i et andet EU-/EØS-land i medfør af ovennævnte regler, kan læse mere om disse regler på Patientombuddets hjemmeside www.patientombuddet.dk og kan få yderligere vejledning herom hos de regionale patientkontorer.

Jeg kan supplerende oplyse nedenstående om reglerne for at blive henvist til behandling i udlandet, som er relevante i forhold til spørgsmålet om behandling i udlandet, når det vedrører behandling, som kan tilbydes af det offentlige danske sundhedsvæsen, men som ikke udføres her i landet.

Regionsrådet skal henvise til højt specialiseret behandling i udlandet, hvis patienten forinden er blevet undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet, der inden for det pågældende sygdomsområde besidder den højeste indenlandske specialkundskab, jf. § 26, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen). Denne sygehusafdeling skal derpå indstille til den nødvendige behandling på den nærmere angivne specialafdeling i udlandet. Sundhedsstyrelsen skal godkende henvisningen, før behandlingen påbegyndes.

Regionsrådet kan desuden henvise en patient til forskningsmæssig behandling i udlandet, hvis patienten forinden er blevet undersøgt eller behandlet på en relevant dansk sygehusafdeling med lands- eller landsdelsfunktion (specialfunktion) på det pågældende sygdomsområde, jf. sygehusbekendtgørelsens § 29, stk. 1. Denne afdeling skal indstille patienten til forskningsmæssig behandling på en nærmere angivet sygehusafdeling i udlandet. Behandlingen skal opfylde almindeligt anerkendte krav til videnskabelige forsøg og foregå i et samarbejde med et dansk sygehus.

Endelig kan et regionsråd henvise en patient til eksperimentel behandling i udlandet, hvis patienten har en livstruende kræftsygdom eller anden lignende livstruende sygdom, hvor etablerede behandlingsmuligheder er udtømte, jf. § 30, stk. 2 og 4, i sygehusbekendtgørelsen. Patientens sag efter indstilling fra den behandlende sygehusafdeling vurderes af second opinion-panelet i Sundhedsstyrelsen, som skal anbefale den konkrete eksperimentelle behandling på et nærmere angivet behandlingssted i udlandet. Sundhedsstyrelsen skal på baggrund heraf godkende henvisningen til behandlingen, før behandlingen påbegyndes.

For så vidt angår mulighederne for behandling af den enkelte patient, er det som ved enhver anden lidelse/bivirkning, den behandlingsansvarlige læge, som vurderer, hvilke behandlingsmuligheder der er i det konkrete tilfælde, herunder relevante behandlingsmuligheder i udlandet, som en patient kan henvises til efter de ovenfor beskrevne regler om højt specialiseret behandling og forskningsmæssig behandling i udlandet. For så vidt angår eksperimentel behandling skal behandlingsmulighederne i udlandet også vurderes af second opinion panelet, jf. ovenfor.

Patienter, som ønsker behandling i udlandet efter reglerne om højt specialiseret behandling, forskningsmæssig behandling eller eksperimentel behandling, kan ligeledes kontakte et regionalt patientkontor mhp. yderligere information og vejledning.